Học viện Nutifood JMG chọn được 17 học viên khóa 3

Học viện Nutifood JMG chọn được 17 học viên khóa 3

Theo đó, 17 tân học viên khóa 3 gồm 15 vị trí cầu thủ và 2 thủ môn, trong đó, có 10 học viên sinh nă