Ronaldo bị trì hoãn với Manchester United với Manchester United để chờ tiền thưởng và sau đó rời khỏi đội Gemarbola

Ronaldo bị trì hoãn với Manchester United với Manchester United để chờ đợi phần thưởng và sau đó rời khỏi đội.[Gemarbola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 7: Đầu tháng này, Ronaldo đột nhiên nói với Manchester United chuyển nhượng, khiến Manchester United ngạc nhiên.